טיפול בדמיון מודרך, טיפול בטראומה, טיפול בחרדה, טיפול בפחד, טיפול בפוביה, איך לא לפחד? פחד מכלבים, התמודדות עם פחדים, התמודדות עם חרדות, איך לטפל בחרד
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

טיפול בדמיוןמודרך, טיפול בטראומה, טיפול בחרדה, טיפול בפחד, טיפול בפוביה, איך לא לפחד? פחדמכלבים, התמודדות עם פחדים, התמודדות עם חרדות, איך לטפל בחרדה? איך לטפל בפחד?מטפל בדמיון מודרך

ש: השאלה שליראיתי וידאו, בוידאו אתה בעצם אומר שאם אני עושה דמיון מודרך לאיזושהי סיטואציהועובר אותו מעל פתחה עם כל הצדדים של זה וקורא את החוויה אז אני אפסיק לפחדמסיטואציה מסוימת במציאות.

אליעד: נכוןמאה אחוז, אתה הבנת מה הוא אמר הוא אומר שאני אמרתי שאם אתה תיקח סיטואציה שאתהמפחד ממנה ואתה תדמיין אותה שהיא קוראת לך, תדמיין את כל הפרטי פרטים איך זה קורהלך אתה לא תפחד מזה יותר במאה אחוז, הלאה.

ש: ויש ליסיטואציות שעברתי כבר בחיים סיטואציות מסוימות ועדיין למרות שעברתי אותן לא בדמיוןאלא במציאות עדיין יש לי פחד מהן.

אליעד: מההתשובה יכולה להיות, הוא אומר ולמרות יש סיטואציות שהוא עבר בפועל והוא עדיין מפחד.מה התשובה התשובה פשוטה, מה התשובה? אתה רוצה לחזור, אוקי זאת השאלה נכון, תשאל אתהשאלה עוד פעם ותראה שבתוך השאלה נמצאת התשובה. מה אני אמרתי אם אתה תדמיין משהובפרטי פרטים, נכון?

ש: כן.

אליעד: כשאתהעברת את הסיטואציה עברת את זה בפרטי פרטים? אני אתן לך דוגמא, לדוגמא נגיד שיש בןאדם שמפחד שינשוך אותו כלב, אוקי ואז אני אומר לו "תקשיב אם אתה תדמיין שנושך אותךכלב ותדמיין את כל האפשרויות הרעות שיכולות לצאת מזה אבל עד הסוף, עד שלא תשאיראפילו אפשרות אחת שלא דמיינת אתה לא תפחד מזה שינשוך אותך כלב", ואז אתה אומר לי"תראה אבל נשך אותי כלב וזה לא רק דמיינתי קרה לי בפועל, נשך אותי כלב אני עדייןמפחד" נכון, אבל למה כי כשנשך אותך כלב לא קרה לך את כל הדברים הרעים שיכולים לקרותכאילו זה קרה לך חלק אבל לא עד הסוף. זאת אומרת אם היה נושך אותך כל וקורה לך את כלהדברים הרעים שיכולים לקרות לא היית מפחד יותר מזה שינשוך אותך כלב כי היית רואהשזה לא קרה כלום. אתה הבנת את התשובה, מה הבנת?

ש: שבעצם במצבשאני עברתי אני לא עברתי את כל האפשרויות, את כל התוצאות שהיו יכולות להיות במקרהולכן אני עדיין בספק והספק הזה יוצר בעצם פחד.

אליעד: בדיוקאתה מצד האמת מפחד שינשוך אותך כלב, נגיד שנשך אותך ואתה מפחד שינשוך אותך לא בגללשיקרה לך מה שקרה לך פעם קודמת כי זה כבר קרה כי אתה ראית שזה קרה ולא קרה כלום,אתה מפחד שזה יקרה ואז יקרה משהו נוסף או משהו שאתה לא יודע איך להתמודד איתו שהואעוד לא קרה. יפה תשובה פשוטה בינגו, יפה הלאה, הבנו?

ש: שניה אבלהוא לא רוצה לחזור גם על אותה סיטואציה של הכאב שיצא לו.

אליעד: יפהולמה הוא לא רוצה לחזור לאותו כאב, לכאורה הנה קרה לך ולא קרה כלום.

ש: לא, חוויתהכאב עצמה החוויה היא לא טובה.

אליעד: אניהבנתי את השאלה שלך, ולמה אתה לא לחזור על זה עוד פעם אם הוא היה בטוח במאה אחוזשיהיה לו את אותו כאב ושהוא יצא מזה, נגיד שאומרים לו את אותו דבר בדיוק ואתה מאהאחוז אתה בטוח ואחר כך מתרפא מזה, מאה אחוז והוא בטוח בזה במאה אחוז אז הוא אומר"בסדר נו אז יכאב לי ואני אצא מזה מה אכפת לי", אלא מה שהוא אומר "רגע אם זה יכאבלי יכול להיות שהפעם אני לא אצא מזה, יכול להיות שיקרה לי אסון, יכול להיות שככהיכול להיות שככה" גם כשהכלב נושך אותו ונגיד רע לו, לא רע לו מזה שהכלב נשך אותו רעלו ממה שהוא חושב שיכול לקרות "אולי אני אקבל זיהום, אולי אני אקבל הרעלה, אולייכרתו לי את הרגל, אולי זה אולי זה", אם הוא היה בטוח "תקשיב זה כואב וזהו מאה אחוזלא יקרה לך שום דבר מעבר, כלום לא יקרה לך אתה לא תהיה פצוע, לא תהיה חולה, לא תהיהלא זה לא זה" כל הדברים הרעים מנוטרלים רק תחושה ספציפית, בסדר.

אתה הבנת? אנימסביר לך משהו אתה לא רוצה שיקרה לך משהו בגלל הספק, שאתה מסופק מה יכול לקרות מזהאתה אף פעם לא רוצה שיקרה משהו רק בגלל המשהו עצמו או משהו לכשעצמו, טוב מה יכוללהיות זה בפני עצמו לא טוב ולא רע כל דבר בפני עצמו הוא לא טוב ולא רע אתה לא רוצהאותו בגלל שאתה מפחד שיקרה משהו אחר. אלא מה שאתה לא חושב עד הסוף "מה יכול להיות"אם תלך עד הסוף "מה יכול להיות ואם יקרה ככה אז מה" תלך את כל האופציות אתה לאתפחד. מה אתה רוצה להגיד?

ש: אני בעצםרוצה להמשיך את הנושא הזה, אם אני בעצם לוקח ואני הולך לקצה של העניין הזה לאודווקא בסיטואציה המסוימת הזאת.

אליעד: ברוראוקי.

ש: אתה מגיעלקצה של העניין הזה אז מה אני פותר בעצם את כל הבעיות אם אני פעם אחת עושהחקירה?

אליעד: מצדהאמת כן, אם פעם אחת תיקח פחד אחד ותשאל את עצמך עד הסוף את כל התרחישים הרעיםהאפשריים מה יכול להיות בגלל הדבר ולא תפחד, לא תפחד יותר מכלום.

ש: אם אני לארוצה אבל לייחס את זה לדבר מסוים.

אליעד: מה זאתאומרת?

ש: בא נגיד אםיש פחד מנשיכת כלב ותאונת דרכים כל מיני דברים שהפחד שם על בסיס בסופו של דברלמות.

אליעד: לאנכון, אתה החלטת את זה?

ש:לדוגמא.

אליעד: נניחולמה אתה מפחד למות, אוקי רגע תעצור רגע, נגיד שאתה מפחד שינשוך אותך כלב כי אתהמפחד בסוף למות ולמה את מפחד למות את יודע? לא, נכון למה אתה מפחד למות, תן ליתשובה למה שאני שואל עכשיו, אתה לא יודע למה אתה מפחד למות?

ש: כי לפיהמאורעות.

אליעד: תענהלי למה אתה מפחד למות?

ש: כי זהרע.

אליעד: יפהלמה זה רע כי מה יכול להיות שאם תמות מה יקרה?

ש: שאניאעלם.

אליעד: ואז מהיקרה?

ש: לאיודע.

אליעד: יפה"לא יודע" ראית, תיקח את כל האופציות האפשריות מה יכול להיות תשים לב שבסוף אתהמגיע "ללא יודע" כי אם אתה תחשוב בהיגיון "מה יכול להיות? לא יודע אבל מה יכוללהיות, תמות ומה יהיה". אתה איתי?

ש: כן.

אליעד: אם אתהתחשוב עד הסוף ותגיד "אין דבר כזה לא יודע, אני רוצה לדעת למה אני מפחד למות, מהיכול להיות, שאני אפגוש את אלוהים? אין בעיה אני אפגוש אותו, יזרוק אותי לגיהנום?יזרוק אז מה אני מפחד מזה".

ש: אפשרלהתחיל בשאלה הזאת, אפשר להתחיל לחקור את השאלה המסוימת הזאת.

אליעד:כן.

ש: ואז זהבעצם פותר את כל ה...

אליעד: תקשיבזה לא משנה איפה תתחיל את השאלה העיקר שתגיע לסוף שאלה, הבנת לא משנה איפה תתחילהעיקר עד הסוף, אם תלך לסוף סיימת את המשחק על כל פחד קח פחד "מוות", "למה אני מפחדלמות" כי אתה מפחד שיקרו לך דברים רעים אחרי המוות, "מה יכול להיות? אני מפחד שככה,אז מה אכפת לי? אני מפחד שככה אז מה אכפת לי".

ש: אז למהאנחנו.

אליעד: מי זהאנחנו?

ש: רגע אוקי,בעצם השאלות האלה שהבן אדם שואל את עצמו.

אליעד: מי זה,איזה בן אדם שואל את עצמו עליהם?

ש: בן אדםשהולך.

אליעד: איפהראית מישהו ששאל את עצמו את השאלות האלה?

ש: בא נגידאני.

אליעד: אה אתהאוקי.

ש: אני שואלאת עצמי את השאלות האלה, אני חוקר אני מנסה להגיע לעומק, השאלות שאני שאלתי את עצמיזה לא שאלות של מישהו אחר גם ישאל את אותן השאלות בסופו של דבר?

אליעד: אתה מהאכפת לך מאחרים, אתה תשאל את עצמך.

ש: אני אגידלך למה אכפת לי כי בא נגיד שאתה כבר עשית את זה.

אליעד:כן.

ש: אז למה שלאתעשה שאלון שנענה עליו וזהו סגרנו.

אליעד: עשיתישאלון.

ש: איפההוא?

אליעד: עשיתישאלון, מה איפה היית עד היום לא הבנתי את השאלה שלך בכלל גם כן, אתה רוצה לדעת מהיהיה התשובה "אני מפחד למות כי...", "כי אז יהיה לי מאוד רע ואני לא ארצה להיותקיים, כי אז אני לא אהיה קיים ואז מה יקרה" עכשיו אם אתה תלך עם זה עד הסוף בדמיוןותחווה את זה אתה תראה שלא יקרה לך כלום. הבנת בערך? כלום לא הבנת? אל תתחכם אתהיודע.

ש: אני צריךלחוות את כל האופציות.

אליעד: אתהצריך לדמיין טכנית "מה אני מפחד שיקרה לי X? אז מה שיקרה לי מה אכפת לי? לא כי אנימפחד שיקרה ככה אבל למה מה אכפת לי? אני מפחד שיקרה ככה אבל מה אכפת לי" להיכנספנימה עד שאתה בטוח, אתה לא מפסיק לחקור עד שאתה לא מבין למה אתה מפחד, "למה אנימפחד מזה, למה אני לא רוצה את זה, למה מה יקרה מה יכול להיות, למה אני לא רוצה אתזה, למה אז מה" ככה עד הסוף. הבנת?

ש: אני...

אליעד:דבר.

ש: אני בעצם,אני לא אאבד איזשהו צלם אנוש?

אליעד: וזהיגרום לך לאבד צלם אנוש ולהפוך להיות אלוהים מתאים לך או אפילו השטן אבל אז אתה לאתפחד יותר מתאים לך, תגיד לי מה אתה רוצה להיות דווקא בן אנוש, אתה רוצה להיות בןתמותה אתה לא רוצה להיות אל?

ש: מה זהאל?

אליעד: לא בןאנוש.

ש: כמוהשטן.

אליעד: לא בןאנוש, מה זה בן אנוש, יש לי שאלה טוב לך איך שאתה שיש לך פחדים אם כן אין שאלה, אםלא זה הפתרון. בסדר?

ש: מה לגביהטענה של אלו שאומרים נגיד אבולוציה זה יש את הרובוט, הרובוט אתה מתוכנת לפחדמהעולם.

אליעד: אתהמאמין בזה עד הסוף אז מה השאלה, אתה לא מאמין בזה תבדוק את זה, זהו תבדוק האם אתהרובוט.

ש: ואם כןנגיד?

אליעד: אםתהיה במאה אחוז בטוח שאתה רובוט לא יהיה לך גם שאלה רק שאתה לא בטוח שמה שאתה חושבזה נכון, אתה בטוח שהייתה אבולוציה, אתה בטוח שאין לך בחירה, אתה ראית הדופמין איךהוא משפיע לך על המוח? לא ראית אתה מאמין. בדקת אתה בטוח שזה מה שגורם, אתה בטוחבמאה אחוז? אתה לא בטוח.

ש: אם בן אדםעוצר שם אז כאילו אז אתה חייב לפחד משהו כזה.

אליעד: אף אחדלא בטוח בתיאוריות שלו לכן יש לו פחד, אם היית בטוח במאה אחוז שאתה רובוט אז אתהרובוט מה אתה רוצה ואז יבוא מישהו ויתחכם אבל אם אתה בטוח במאה אחוז אין לך שוםספק.

ש: ואז אתהחייב...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | אימון אישימומלץ, קואצ'ר, טיפול אישי, טיפול הוליסטי

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל התנהגותי קוגניטיבי, מנטור, פסיכולוגיה,מאמרים, התמודדות עם חרדה, לטפל בפחדים, פסיכולוג, טיפול נגד חרדות, יעוץ נפשי, לאלפחד ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44646.aspx